ชื่อกิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้และรางวัลต้นแบบนวัตกรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรม :

เวลา 09.30 - 14.30 น.

ณ ห้องประชุม Dwf Meetting room ชั้น 12


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลากิจกรรม :

21 กุมภาพันธ์ 2567