ชื่อกิจกรรม :

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความ เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องประชุม ศปก. สค. ชั้น 12


กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567