ชื่อกิจกรรม :

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ระยะเวลากิจกรรม :

21 กุมภาพันธ์ 2567