ชื่อกิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/67

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องประชุมชั้น 12 สค.


กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

19 กุมภาพันธ์ 2567