ชื่อกิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการระดับกองหรือเทียบเท่า (ตรวจ site visit)

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ ชั้น 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลากิจกรรม :

10 - 24 พฤศจิกายน 2566