ชื่อกิจกรรม :

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 3/2566

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องประชุม สค. (Dwf Meeting Room) ชั้น12

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ระยะเวลากิจกรรม :

26 กันยายน 2566