ชื่อกิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ครั้งที่ 10/2566

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ สค.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ


ระยะเวลากิจกรรม :

25 กันยายน 2566