ชื่อกิจกรรม :

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ครั้งที่ 7/2566

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว สค.(บ้านราชวิถี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลากิจกรรม :

22 กันยายน 2566