ชื่อกิจกรรม :

กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และอบรมส่งเสริมศักยภาพสตรีผู้ประกอบการด้วย ICT ร่วมกับ UN APCICT มสธ. และ กศน.

รายละเอียดกิจกรรม :

ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำปาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลากิจกรรม :

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566