ชื่อกิจกรรม :

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดกิจกรรม :

โรงแรมในจังหวัดกรุงเทพฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

29 - 30 พฤษภาคม 2566