ชื่อกิจกรรม :

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศระยะเวลากิจกรรม :

24 - 26 พฤษภาคม 2566