ชื่อกิจกรรม :

อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

25 - 27 มกราคม 2566