ชื่อกิจกรรม :

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัว เรื่องการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัวระยะเวลากิจกรรม :

31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566