ชื่อกิจกรรม :

การเป็นวิทยากรโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้าน การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545” จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ระยะเวลากิจกรรม :

27 - 28 มกราคม 2566