ชื่อกิจกรรม :

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัว เรื่องการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ระยะเวลากิจกรรม :

24 - 26 มกราคม 2566