ชื่อกิจกรรม :

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 6/2565

รายละเอียดกิจกรรม :

ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

ระยะเวลากิจกรรม :

24 พฤศจิกายน 2565