ชื่อกิจกรรม :

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจของสตรี

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระยะเวลากิจกรรม :

28 - 30 พฤศจิกายน 2565