ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สถานการณ์สตรีไทย ปี 2566

1 มี.ค. 2566

1064 view

ประพันธ์ จันโทดาวน์โหลดไฟล์ สถานการณ์สตรี 66---ปรับ22.png