ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯจัดซื้อบัตรประจำตัวสำหรับบุคลากรเพื่อเข้าใช้พื้นที่อาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 ก.พ. 2566

37 view

สุชาดา จินดาทิพย์