ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำแคปซูล 5 ชั้นตอน ฯ

30 ม.ค. 2566

36 view

สุชาดา จินดาทิพย์