ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น V-Cross หมายเลขทะเบียน 2กว 743

30 ม.ค. 2566

37 view

ธีธัช จิตรรังษี