ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันสำหรับการจ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.ย. 2565

21 view

สุชาดา จินดาทิพย์


ดาวน์โหลดไฟล์ BRNB42200438D99_002706.pdf