ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ จ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

17 ส.ค. 2565

17 view

สุชาดา จินดาทิพย์


ดาวน์โหลดไฟล์ ขัดกันจ้างตกแต่ง.pdf