ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ โครงการมอบรางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านสตรีและครอบครัว

5 ส.ค. 2565

11 view

สุชาดา จินดาทิพย์


ดาวน์โหลดไฟล์ มอบโล่รางวัล.pdf