ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกัน ฯ จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม Social Care อาสาพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว

27 ก.ค. 2565

9 view

สุชาดา จินดาทิพย์