ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ การจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง

25 ก.ค. 2565

16 view

บดินทร เทพช่วย


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารที่สแกน.pdf