ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้

20 ก.ค. 2565

14 view

บดินทร เทพช่วย