ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันจัดซื้อ ATK สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

19 ก.ค. 2565

15 view

บดินทร เทพช่วย


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง ATK.pdf