ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ จนท.จัดทำร่างขอบเขตของงาน และ จนท.ตรวจรับการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

20 มิ.ย. 2565

10 view

บดินทร เทพช่วย

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share