ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง ฯ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างจัดการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

15 มิ.ย. 2565

11 view

บดินทร เทพช่วย