ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ จนทร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 อบรมหลักสูตร Cookie Homemade 4 แบบ 4 สไตล์

14 มิ.ย. 2565

17 view

สุรีรัตน์ รุ่งนพรัตน์


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร 23.pdf