ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองร่าง Tor และ หนังสือรับรองผู้ตรวจรับพัสดุ การจ้างทำป้ายไวนิลจุดเช็คอิน ภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ

10 มิ.ย. 2565

19 view

สุรีรัตน์ รุ่งนพรัตน์


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร 20.pdf