ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line และการมอบโล่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนครอบครัวดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

9 มิ.ย. 2565

23 view

บดินทร เทพช่วย