ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง จนท.ร่าง TOR และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การอบรมหลักสูตรไพ่ทาโรต์ (ยิปซี) พยากรณ์

6 มิ.ย. 2565

17 view

สุรีรัตน์ รุ่งนพรัตน์


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร 18.pdf