ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ค. 2565

18 view

บดินทร เทพช่วย


ดาวน์โหลดไฟล์ BRNB42200438E16_000988 (pdf.io) (1).pdf