ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕

23 พ.ค. 2565

22 view

บดินทร เทพช่วย