ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต คณะกรรมการดำเนินการจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี ๒๕๖๕ (Women and the Economy Forum 2022 : WEF 2022)

23 พ.ค. 2565

21 view

บดินทร เทพช่วย