ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับพัสดุจ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

19 พ.ค. 2565

21 view

บดินทร เทพช่วย


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง.pdf