ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลางการจ้างจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี ๒๕๖๕ (Women and the Economy Forum 2022 : WEF 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ค. 2565

24 view

บดินทร เทพช่วย


ดาวน์โหลดไฟล์ ราคากลาง APEC.pdf