ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ คณะกรรมการ TOR และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างเสวนา เรื่อง คุกคาม ข่มขืน ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคม

29 เม.ย. 2565

28 view

บดินทร เทพช่วย