ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ คณะกรรมการ Tor-ตรวจรับงานการจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์มืออาชีพ

28 เม.ย. 2565

33 view

บดินทร เทพช่วย