ประกาศ
      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์
      ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

ถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. จัดประชุมพัฒนากลไก
      ศูนย์ประสานงาน

ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
พร้อมขับเคลื่อน พม. เป็นองค์กรต้นแบบ
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายงานการดำเนินงาน
      การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี 2562
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กลุ่มมาตรการและกลไก

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการ
      สตรีและสถาบันครอบครัว

- แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
- แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
      เพื่อพัฒนาและยกระดับ

การฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด)
พร้อมร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(Memoradum of Agreement : MoA)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สค.ชี้ คุกคามทางเพศ
      คือความรุนแรงในสังคม

เรียกร้องทุกภาคส่วน
ต้องไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย
แจ้ง1300

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีสค. กล่าวปาฐกถา
      งานวันสากลยุติความเกลียดกลัว

คนรักเพศเดียวกัน
คนข้ามเพศ
คนรักสองเพศ พ.ศ. 2563

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน
หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ
-

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

บอร์ดชาติด้านความเท่าเทียม เคาะ
      แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

มุ่งสร้างความเท่าเทียมทาง
เพศในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
29 เมษายน 2563

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สาร
      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาศ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
วันแห่งครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อยู่บ้านกับครอบครัว
      ช่วยหยุดเชื้อ Covid - 19

ุ6กิจกรรมแนะนำสำหรับครอบครัว
กักตัวอยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คลายทุกข์
      แบ่งปันสุขเพื่อสังคม

พ้นวิกฤติ
Covid -19
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สถานการณ์ด้านสตรีและครอบครัว
      ที่เกิดผลกระทบป้องกัน

และแก้ไขปัญหา
การระบาดของ
Covid - 19

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ในเดือนเมษายนนี้
      สค.มีกิจกรรมดีๆ

มาสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะ
กด. Like เพจ สค.
รอเลยค่าา

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

“save doctor to save us!
      สค. ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์

ประดิษฐ์ Face Shield DIY
มอบให้กับโรงพยาบาล
ที่ขาดแคลน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แจ้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ
      เขตรับผิดชอบได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการป้อง
กันและหลีกเลี่ยงความเสียงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีออกเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเสนอข้อควรปฏิบัติของครอบครัว
      ในสถานการณ์

การระบาดของไวรัส เพื่อให้
ครอบครัวไทย​ห่างไกล
COVID-19

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

SOCIAL
      DISTANCING

ระยะห่างทางสังคม
10 วิธีต้าน
COVID-19

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สารนายกรัฐมนตรี
      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เนื่องในโอกาส "วันสตรีสากล"
ประจำปี 2563
วันที่ 8 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขยายเวลาส่งผลงาน
      วิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

BEST PRACTICES
      บทเรียนที่ดี

การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบ
ในกระบวนการการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สรุปย่องานวิจัย
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การขับเคลื่อน
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว
ครั้งที่ 2

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นิยามและประเภทครอบครัว
      คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ(กยค.)

เห็นชอบผลการทบทวนนิยามและประเภทครอบครัว
เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
สำหรับการจัดทำคลังข้อมูลด้านครอบครัว (Family Big Data)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อมูลสถานการณ์สตรี
      และครอบครัว

สถิติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถานการณ์สตรีและครอบครัว อาทิ
ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว
ข้อมูลผู้ฝึกอาชีพในสถาบันและนอกสถาบัน เป็นต้น

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
      ปฏิญญาเอเชียแปซิฟิก

กว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และการเสริมพลังของสตรี
การทบทวนแผนปฏิบัติการปักกิ่ง+25

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แจ้งผลการคัดเลือกสตรี บุคคล
      และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ

เพื่อประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันสตรีสากล
ประจำปี ๒๕๖๓

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สิทธิประโยชน์
      ด้านสตรีและครอบครัว

การฝึกอบรมอาชีพ
การรับเรื่องร้องเรียนผู้ถูกเลือกปฏิบัติฯ
การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง ฯลฯ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ของขวัญปีใหม่
      จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(DWF 2020 Gift)
ช่องDWF. Channel
27.12.2562

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ความต้องการขอรับบริจาค
      ของ สค.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ...
ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน/ฝึกอาชีพ
อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

บ้านปลอดภัย..สังคมไทยไร้ความรุนแรง
      ร่วมยุติความรุนแรง

ต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
ไม่ยอบรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แนวปฏิบัติ
      เพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหา

.การล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
-

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
       ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ KM ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้