Facebook จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด

คลิปวิดีโอ/เรียงความ 🎥📄
ภายใต้แนวคิด "ทำไมฉันจึงรักพ่อ"
❤👨‍🦱

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเตรียมความพร้อม

แก่หญิงไทย
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหา

เป็นคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
Facebook รมว.จุติ ไกรฤกษ์ Facebook กระทรวง พม. Facebook สค. Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายก Facebook ไทยคู่ฟ้า Facebook AntiFakeNewsCenter Youtube
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ