อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

"หัวใจของการทำงาน คือความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อผู้ร่วมกับงาน และต่อองค์กร"


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางพรสม เปาปราโมทย์

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

"-"


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

"-"


ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางพัชรี อาระยะกุล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

"-"


ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางถิรวดี พุ่มนิคม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

"-"


อำนวยการกองส่งเสริมกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

.

อำนวยการกองส่งเสริมกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

"-"


ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

นาย วิศิษฐ์ ผลดก

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

"-"


เลขานุการกรม

นาย กันตพงศ์ รังษีสว่าง

เลขานุการกรม

"-"


หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

หัวหน้ากลุมพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง

หัวหน้ากลุมพัฒนาระบบบริหาร

"-"


หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

"-"