อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว


ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ


ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

-

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว


ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน


เลขานุการกรม

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข

เลขานุการกรม


หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร