อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

"หัวใจของการทำงาน คือความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อผู้ร่วมกับงาน และต่อองค์กร"


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายธนสุนทร สว่างสาลี

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

"-"


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

""


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

นางถิรวดี พุ่มนิคม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

""


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

นายสมรวย สุวรรณภักดีจิต

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

""


ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

"-"


ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

นาย วิศิษฐ์ ผลดก

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

"-"


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

"-"


ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

""


เลขานุการกรม

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข

เลขานุการกรม

""


หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

"-"


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาว ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

""