ประสานสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่รับผิดชอบ เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง แจ้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบได้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสียงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ซึ่งในกรณีต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีออกเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้สมาคมมีหนังสืออขอนุญาตนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ โดยอ้างเหตุการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อันเป็นกรณีที่ไม่สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ประชาสัมพันธ์

26 มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 227 View