BEST PRACTICES

บนเรียนที่ดี - การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบ ในกระบวนการศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

(Download PDF)

 


สื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

 

- สื่อเคลื่อนไหว -

การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษา

Going to School | EP.1 Supervising/Cleasing | EP.2 Why can't we play like boys ? | EP.3

 


- ละครสั้น -

สำหรับลูกสาว...กับสังคมที่ (ไม่) เท่ากัน

EP.1 | EP.2 | EP.3

 

 

ประชาสัมพันธ์

09 มีนาคม 2563 | 11 มีนาคม 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 78 View