นิยามและประเภทครอบครัว

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) เห็นชอบผลการทบทวนนิยามและประเภทครอบครัว เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดทำคลังข้อมูลด้านครอบครัว (Family Big Data) และเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเผยแพร่เอกสารผลการทบทวนนิยามและประเภทครอบครัว เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**** หมายเหตุ - คำนิยามและประเภทครอบครัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลสถิติและสถานการณ์ของครอบครัวไทยเท่านั้น ไม่มีผลในการนำไปบังคับใช้ตามกฎหมายใดๆ

ประชาสัมพันธ์

03 กุมภาพันธ์ 2563 | 06 กุมภาพันธ์ 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 44 View