ปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของสตรี: การทบทวนแผนปฏิบัติการปักกิ่ง+25 (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Asia-Pacific Ministerial Conference on the Beijing+25 Review
Bangkok, 27–29 November 2019 >>> Click here

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และการเสริมพลังของสตรี:การทบทวนแผนปฏิบัติการปักกิ่ง+25  >>>  คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

27 มกราคม 2563 | 27 มกราคม 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 37 View