ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0

การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0

(Women CEOs Summit 2019 : Globalization 4.0 and Beyond : Shaping the Future of Women Enterprises)

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0 (Women CEOs Summit 2019 : Globalization 4.0 and Beyond : Shaping the Future of Women Enterprises มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็น ยุทธศาสตร์ของ AWEN ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของ “การผลักดันความเป็นผู้นำของสตรีอาเซียนสู่เวทีโลก”กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 350 คน ประกอบด้วย ผู้นำสตรีด้านธุรกิจ (CEO) ของประเทศ ในอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มอาเซียน รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำด้านสังคม ที่เกี่ยวข้อง และสถานเอกอัครราชทูต 10 ประเทศในอาเซียน โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายธนสุนธร สว่างสาลี และ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องรอรับเสด็จ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

รูปภาพเพิ่มเติม