ผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2562