หนังสือรับรองการขัดกัน

หนังสือรับรองการขัดกันที่น่าสนใจ

Tags

หนังสือรับรองการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ในการจ้างทำป้ายชื่อทองเหลือง จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง